Проекти - од 2021 до денес

456KW соларна фотонапонска централа - Прилеп

360KW соларна фотонапонска централа - Текстилна компанија, Битола

360КW соларна фотонапонска централа - Прехрамбена компанија - Велес

200KW соларна фотонапонска централа - Живинарска фарма-с.Породин, Битола

120KW соларна фотонапонска централа - Погон за пластика, инд.зона Кадино, Скопје

120KW соларна фотонапонска централа - Фабрика за кроасани - Гевгелија

120KW соларна фотонапонска централа - Погон за кафемати - Скопје

120KW соларна фотонапонска централа - Tекстилна компанија - Прилеп

60KW соларна фотонапонска централа - Доградба на постојните 120KW - Tекстилна компанија - Прилеп

120KW соларна фотонапонска централа - Tекстилна компанија - с.Стење, Ресен

120KW соларна фотонапонска централа - Погон - Гостивар

100KW соларна фотонапонска централа - Топлана - Скопје

100KW соларна фотонапонска централа - Ладилник - Скопје

100KW соларна фотонапонска централа - Ладилник-погон- Ресен

100KW соларна фотонапонска централа - Ладилник - Ресен

70KW соларна фотонапонска централа - Кафе бар- Катланово, Скопје

70KW соларна фотонапонска централа - Работилница за метал - Прилеп

60KW соларна фотонапонска централа - Продавница за бела техника - Струмица

120KW соларна фотонапонска централа - Tекстилна компанија - Прилеп

120KW соларна фотонапонска централа - Tекстилна компанија - с.Стење, Ресен

120KW соларна фотонапонска централа - Погон- Гостивар

100KW соларна фотонапонска централа - Ладилник - Ресен

70KW соларна фотонапонска централа - Работилница за метал - Прилеп

60KW соларна фотонапонска централа - Живинарска фарма - Битола

33KW соларна фотонапонска централа - Маркет - Прилеп

30KW соларна фотонапонска централа - Погон за картонажа - Радовиш

30KW соларна фотонапонска централа - Текстилна компанија - Штип

18KW соларна фотонапонска централа - Кука - Ресен

10KW соларна фотонапонска централа - Прилеп

10KW соларна фотонапонска централа - Октиси, Струга

12KW соларна фотонапонска централа - Волково,Скопје

12KW соларна фотонапонска централа - Хотел - Радовиш

6KW соларна фотонапонска централа - Куќа - Ресен

6 КW соларна фотонапонска централа - Куќа - Охрид

5KW соларна фотонапонска централа - Дебреше - Гостивар

5 КW соларна фотонапонска централа - Куќа - Македонска Каменица

5 КW соларна фотонапонска централа - Дукан, Прилеп

5KW соларна фотонапонска централа - Валандово

8KW соларна фотонапонска централа - с.Мирковци, Скопје

12KW соларна фотонапонска централа - Пепелиште, Неготино

6KW систем за наводнување - с.Чифлик, Пехчево

3KW систем за наводнување - с.Лакочереј, Охрид

3KW систем за наводнување - Св.Николе

3KW систем за наводнување - Св.Николе

3KW систем за наводнување - Куклиш, Струмица

3KW систем за наводнување - Куклиш, Струмица

5КW ON-GRID соларна централа - Еко Парк, Велес

5КW ON-GRID соларна централа - Куќа, Струга

Викендица - Брезница, Скопје

Рибник - с.Бабино, Кичево

Кука - Скопје

Викендица - Прилеп

Манастир - Мариово, Прилеп

Викендицa - Прилеп

Викендицa - с.Клечовце, Куманово

Викендицa - с.Лазарополе, Гостивар

Викендицa - Д.Соње, Скопје

Викендицa - Дојран

Викендицa - с.Беранци, Битола

Викендицa - Лисиче, Скопје

Викендицa - Лисиче, Скопје

Викендицa - с.Пчиња, Куманово

Преносен соларен систем - Велес

Викендицa - Ново Село, Струмица

Викендицa - Младо Нагоричане, Куманово

Викендицa - Селце, Тетово

Викендицa - Катланово, Скопје

Викендици - с.Агио Николау, Никити, ГРЦИЈА

Викендица - с.Црешово - Скопје

Викендица - с.Црничани, Дојран

Викендица - Г.Коњаре - Св.Николе

Викендица - с.Габрово, Валандово

Викендица - Долно Лисиче , Скопје

Викендица - с.Говрлево, Скопје

5 КW соларна фотонапонска централа - Дукан, Прилеп

Викендица - Маврово, Гостивар

Викендица - Катланово , Скопје

Викендица - с.Смилковци, Скопје

Викендица - Свети Николе

Викендица - Свети Николе

Викендица - Виница

Викендица - с.Врапчиште, Гостивар

Викендица - Тетово

Викендица - Виница

Викендица - Пробиштип

Викендица - с.Раборци, Струмица

Викендица - с.Орман, Скопје

Објект - Мак.Каменица

Штала - Велес

Штала - Г.Оризари, Велес

Викендица - Добрејца, Струмица

Викендица - Водоча, Струмица

Викендица - Маркова Сушица, Скопје

Викендица - Велес

Викендица - Попова Шапка, Тетово

Викендица - с.Бојанчиште, Кавадарци

Стрелиште - с.Лабуниште, Струга

Викендица - Охрид

Манастирски конак Св.Тодори, Битола
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко