Проекти - Ресен

120KW соларна фотонапонска централа - Tекстилна компанија - с.Стење

60KW соларна фотонапонска централа - Текстилна компанија с.Стење

100KW соларна фотонапонска централа - Ладилник-погон- Ресен

100KW соларна фотонапонска централа - Ладилник

18KW соларна фотонапонска централа - Куќа

6KW соларна фотонапонска централа - Кука

Викендица - с.Сливница

Инфо куќа - с.Асамати

Систем за целодневно наводнување на насад со лешници - с.Царев двор

Систем за целодневно наводнување

Викендица - с.Сливница
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко