Проекти - Струмица

60KW соларна фотонапонска централа - Продавница за бела техника

1,5KW систем за наводнување - с.Ново Село, Струмица

3KW систем за наводнување - Куклиш

3KW систем за наводнување - Куклиш

5 KW ON-GRID соларна централа - куќа

Викендицa - Ново Село

Викендица - с.Раборци

Викендица - Добрејца

Викендица - Водоча

Викендица

Викендица - с.Банско

Викендица - Водоча

Викендица - с.Водоча