Поголеми проекти од 2021 година наваму

100KW соларна фотонапонска централа - Ладилник - Скопје

100KW соларна фотонапонска централа - Топлана - Скопје

456KW соларна фотонапонска централа - Прилеп

360KW соларна фотонапонска централа - Текстилна компанија, Битола

360КW соларна фотонапонска централа - Прехрамбена компанија - Велес

200KW соларна фотонапонска централа - Живинарска фарма-с.Породин, Битола

120KW соларна фотонапонска централа - Погон за пластика, инд.зона Кадино, Скопје

120KW соларна фотонапонска централа - Фабрика за кроасани - Гевгелија

120KW соларна фотонапонска централа - Погон за кафемати - Скопје

120KW соларна фотонапонска централа - Tекстилна компанија - Прилеп

70KW соларна фотонапонска централа - Кафе бар- Катланово, Скопје

60KW соларна фотонапонска централа - Доградба на постојните 120KW - Tекстилна компанија - Прилеп

120KW соларна фотонапонска централа - Tекстилна компанија - с.Стење, Ресен

120KW соларна фотонапонска централа - Погон- Гостивар

60KW соларна фотонапонска централа - Живинарска фарма - Битола

12KW соларна фотонапонска централа - Волково,Скопје

10KW соларна фотонапонска централа - Октиси, Струга

5KW соларна фотонапонска централа - Валандово

12KW соларна фотонапонска централа - Пепелиште, Неготино

8KW соларна фотонапонска централа - с.Мирковци, Скопје

3KW систем за наводнување - Куклиш, Струмица

3KW систем за наводнување - Св.Николе

3KW систем за наводнување - Св.Николе

3KW систем за наводнување - Куклиш, Струмица

5КW ON-GRID соларна централа - Еко Парк, Велес

5КW ON-GRID соларна централа - Куќа, Струга

Викендицa - Д.Соње, Скопје

Реализирани поголеми проекти 2020 година

33KW ON-GRID соларна централа - Погон - Прилеп

Првите 30KW од 150 КW ON-GRID соларна централа - Погон - Прилеп

5 KW ON-GRID соларна централа - куќа - Струмица

7КW ON-GRID соларна фотонапонска централа - Куќа - Радовиш

Куќа - с.Орман, Скопје

10 KW ON-GRID соларна централа - Погон - Долно Лисиче, Скопје

15 KW ON-GRID соларна централа - нас.Бутел, Скопје

Викендица - с.Оморани, Велес

Реализирани поголеми проекти 2019 година

5 KW ON-GRID соларна централа - Велес

10 KW ON-GRID соларна централа - с.Отовица , Велес

11 KW ON-GRID соларна централа - с.Отовица , Велес

Систем за наводнување со 1,5 KW пумпа - с.Облешево , Кочани

6 KW ON-GRID соларна централа - Скопје

5 KW ON-GRID соларна централа - с.Марино , Скопје

Реализирани поголеми проекти 2018 година

Пансион - Кратово

Ресторан - С.Слепче , Демир Хисар

Реализирани поголеми проекти 2017 година

Систем за целодневно наводнување на насад со лешници - с.Царев двор

Реализирани поголеми проекти 2016 година

Мотел - Делчево

Фарма - с.Врапчиште , Гостивар

Куќа - с.Кучичино,Кочани

Реализирани проекти 2015 година

Ресторан - с.Куратица,Охрид

Ресторан - Превој Стража , Кичево

Викендица - с.Сливница , Ресен

Реализирани проекти 2014 година

Кука - Тетово

Кука - с. Д.Липовик , Радовиш

Викендица - Охрид

Пекара - Виница

Рибник - Тиквешко езеро

Штала - с.Врапчишта , Гостивар

Реализирани проекти 2013 година

Куќа - с.Богомила

Напојување на антенски столб - превој Стража

Ресторан - Шара , Тетово

Ресторан - с.Ќафа,Кичево
Сите права задржани © 2011-2111 Зоран и Звонко